بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


لطفا سؤالات مربوط به خرید ، قرارداد ، سفارش جدید ، تمدید خود را در این بخش مطرح نمائید.

تمامی سوالات و مشکلات خود را در زمینه مالی و حسابداری در این بخش مطرح نمایید

لطفا سؤالات خود در مورد مشكلات و اختلالات در سرویس ها را در این بخش مطرح نمائید تا به آنها رسیدگی شود

تمامی درخواست های خود مبنی بر سفارش خط/خطوط اختصاصی را در این بخش مطرح نمایید.

پیشنهادات/انتقادات خود را جهت ارتقای نرم افزار در ای بخش مطرح نمایید.

تمامی سوالات و مشکلات خود در رابطه با افزونه های پیامکی را در این بخش مطرح نمایید.

لطفا سؤالات مربوط به خرید بانک ایمیل طبقه بندی شده خود را در این بخش مطرح نمائید.